ವಿಕಲಚೇತನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮಾಹಿತಿ [PERSON WITH DISABILITY]


ಅಂಗವಿಕಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ SSLC ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ


No comments:

Post a Comment


APP DOWNLOAD HERE

NATIONAL LEADERS

www.nammasarakarishaale.com ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ...