ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು [ UNIT TEST ]

6. 9th Social science english medium fa-1 to and fa-4 assesments

5.9ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ -1 ಮತ್ತು 2

 4. 6 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

3. 5 ನೇ ತರಗತಿಯ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯದ ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

2.9th kannada unit test

1. 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನಾಕೋಠಿ

8 comments:


APP DOWNLOAD HERE

NATIONAL LEADERS

www.nammasarakarishaale.com ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ...