ಎಸ್ ಎ ಟಿ ಎಸ್

2022-23

33. 2022-23ನೇ ಸಾಲಿಗೆ SATS ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ  ನಮೂದಿಸಬೇಕಾದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು [TEXT BOOK TITLES] ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳು | ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು
1. SATS result online grade entry format

8 comments:


APP DOWNLOAD HERE

NATIONAL LEADERS

www.nammasarakarishaale.com ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ...