ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿಗಳು

 

100 ದಿನಗಳ ಓದುವ ಆಂದೋಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

100 ದಿನಗಳ ಓದುವ ಆಂದೋಲನದ ಸುತ್ತೋಲೆ            

ಓದುವ ಅಭಿಯಾನದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

ಓದುವ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ PPT

ಓದುವ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ


ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು


ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಓದು ಹಾಗೂ ಸರಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು


                                    ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು

 LINKS

ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ GP Application Pratham  

DOWNLOAD

ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ GP Application Pratham ಬಳಕೆಯ ಕೈಪಿಡಿ

DOWNLOAD 

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ದ ಸೂಚನಾ ಕೈಪಿಡಿ

DOWNLOAD

ಓದುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹಾಳೆಗಳು

DOWNLOAD

ಗಣಿತದ ಮೂಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹಾಳೆಗಳು

DOWNLOAD

ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ

DOWNLOAD

ಸರಳ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ

DOWNLOAD 

ಸರಳ ಕನ್ನಡ ಭಾಗ - 1

DOWNLOAD

ಸರಳ ಕನ್ನಡ ಭಾಗ - 2 

DOWNLOAD

ಸರಳ ಕನ್ನಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ ಮಟ್ಟ - 1

DOWNLOAD 

ಸರಳ ಕನ್ನಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ ಮಟ್ಟ - 2

DOWNLOAD

ಅಕ್ಷರ ರಟ್ಟು

DOWNLOAD 

ಸರಳ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ

DOWNLOAD

ಸರಳ ಗಣಿತ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ ಮಟ್ಟ - 1

DOWNLOAD

ಸರಳ ಗಣಿತ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ ಮಟ್ಟ - 2 

DOWNLOAD

ಸಂಖ್ಯಾ ಚೌಕಟ್ಟು

DOWNLOAD 

ಗುಣಾಕಾರ ತಾಳಿಕೆ

DOWNLOAD

ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ತಾಳಿಕೆ

DOWNLOAD

ಆಟಿಕೆ ನೋಟುಗಳು

DOWNLOAD

ಶಾಲಾ ಪ್ರಗತಿ ಹಾಳೆ

DOWNLOAD

ಶಾಲಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್

DOWNLOAD

 

 


DOWNLOAD DIKSHA APP

DOWNLOAD

FLN-KANNADA COURSE LINKS

KA_FLN_ ಬುನಾದಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಂದೋಲನದ ಪರಿಚಯ

DOWNLOAD

KA_FLN_ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ದಾಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ

DOWNLOAD

KA_FLN_3_ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು: ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ

DOWNLOAD 

KA_FLN_4_ FLN ಗಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ

DOWNLOAD

KA_FLN_5_‘ವಿದ್ಯಾಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಬಾಲವಾಟಿಕ’ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು DOWNLOAD
KAFLN_6 ಬುನಾದಿ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತೆ DOWNLOAD
KA_FLN_7_ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ
DOWNLOAD
KA_FLN_08_ಕಲಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ
DOWNLOAD

FLN-ENGLISH COURSE LINKS

KA_FLN_1_INTRODUCTION TO  FLN MISSION

DOWNLOAD

KA_FLN_2_SHIFTING  TOWARDS COMPETENCY  BASED EDUCATION

DOWNLOAD 

KA_FLN_3_Understanding Learners: How Children Learn? 

DOWNLOAD 

KA_FLN_4_Involvement of Parents and Communities for FLN

DOWNLOAD

KA_FLN_5_Understanding ‘Vidya Pravesh’ and ‘Balvatika’
DOWNLOAD
KA_FLN_6_Foundational Language and Literacy
DOWNLOAD
KA_FLN_7_Multilingual Education in Primary Grades
DOWNLOAD
KA_FLN_8_Learning Assessment
DOWNLOAD

FLN-URDU COURSE LINKS

KA_FLN_1_ بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی مشن کا تعارف

DOWNLOAD

KA_FLN_2_استعداد پر مبنی تعلیم کی جانب منتقلی

DOWNLOAD

KA_FLN_3_ آموزگاروں کو سمجھنا: بچے کیسے سیکھتے ہیں؟

DOWNLOAD

KA_FLN_4_بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی میں والدین اور معاشرے کی شمولیت

DOWNLOAD

KA_FLN_5_ودیا پرویش اور بال واٹیکا کی تفہیم
DOWNLOAD
KA_FLN_6_بنیادی زبان اور خواندگی DOWNLOAD
KA_FLN_7_پرائمری درجات میں کثیر لسانی تعلیم
DOWNLOAD
KA_FLN_8_آموزش کا اندازۂ قدر
DOWNLOAD

COURSE JOINING DATE

COURSE JOINING LAST DATE

COURSE  END DATE

 31-01-2022

 25-01-2022

 31-01-2022


DOWNLOAD DIKSHA APP

  DOWNLOAD

NISHTA 2.O KANNADA COURSE LINKS

KA_SEC_7 ಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಂಡರ್ ಸಮನ್ವಯತೆ

  DOWNLOAD
KA_SEC_8 ಶಾಲಾ ನಾಯಕತ್ವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಗಳು

DOWNLOAD 

KA_SEC_ 9 ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ

DOWNLOAD 

 

 

NISHTA 2.O -ENGLISH COURSE LINKS

KA_SEC_7_Integrating Gender in Schooling Processes

DOWNLOAD 

KA_SEC_8_School Leadership: Concepts and Applications

DOWNLOAD 

KA_SEC_9_Vocational Education

DOWNLOAD 

 

 

NISHTA 2.O -URDU COURSE LINKS

KA_SEC_7_ا س کول ی عمل م یں ص نف ک و مرب وط

 DOWNLOAD

KA_SEC_ میلعت ہنارو ہشیپ _

 DOWNLOAD

KA_SEC_ میلعت ہنارو ہشیپ _ 9

 DOWNLOAD

 

 

COURSE DURATION 01-10-2021 TO 31-10-2021


                                            STIR ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ - 1

   ಕ್ರ.ಸಂ

                           ವಿಷಯ ವಿವರ

    LINK

 1

 ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾದರಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ

 Download

 2

 ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯ ಖಾಲಿ ನಮೂನೆ

 Download

 3

 ತರಬೇತಿಯ ಕೈಪಿಡಿ

 Download

 4

 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

 Download

 5

 ಸಭೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ವಿವರ

 Download

 6

 ಗಿಬ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸೈಕಲ್

 Download

 7

ಸಮಾಲೋಚನೆ ಸಭೆ-1ರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅವಲೋಕನ ನಮೂನೆ

 Download

 

 

 

61. 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೈಪಿಡಿ ( STIR )

60. ನಿಷ್ಠಾ 3.O ತರಬೇತಿಯು ದಿನಾಂಕ 1.10. 2021 ರಿಂದ Onlineನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

59. 2021-22 ಸಾಲಿನ Online ಸಮಾಲೋಚನ ಸಭೆಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ Click Here To Online Registration

58. ನಿಷ್ಠಾ 3.O Online ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಯ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು

57. ನಿಷ್ಠಾ ತರಬೇತಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗುವ ವಿಧಾನದ ವಿವರಣೆ

56. ನಿಷ್ಠಾ 2.O ತರಬೇತಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು

55. ನಿಷ್ಠಾ 2.O ಹಾಗೂ ಎಫ್ ಎಲ್ ಎಸ್ 3.O ತರಬೇತಿಯ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು SATS ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ

54. ನಿಷ್ಠಾ 2.0 ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಲಿಂಕ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

53. ನಿಷ್ಠಾ 2.O ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿಯ ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

52. ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಕೈಪಿಡಿ 2021 ( ಮನೆಯೇ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ )

1.ಗುರುಚೇತನ ಎಲ್ಲಾ moduleಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ‌ click ಮಾಡಿ download ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ 

2.ಗಣಿತ ಕಲಿಕಾ ಆಂದೋಲನ‌ ತರಬೇತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೈಪಿಡಿ

3.ಪ್ರೇರಣಾ ತರಬೇತಿ‌ ಸಾಹಿತ್ಯ

4.ಜೀವನ ಕೌಶಲಗಳು‌ ತರಬೇತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ

5.ನಲಿಕಲಿ ENK ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ನಲಿಕಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 20/12/2020 ರೊಳಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು

6.ನಿಷ್ಠಾ ತರಬೇತಿಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ

7.ನಿಷ್ಠಾ login method

8.ನಿಷ್ಠಾ ತರಬೇತಿಯ ಕುರಿತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ

9.Diksha app ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿ

10.NISHTA login method ppt

11.Roles and responsebilities in NISHTA training

12.NISHTA login demo video

13.NISHTA/ DIKSHA HELPLINE

14.ನಿಷ್ಠಾ online ತರಬೇತಿಯನ್ನು 03-11-2020ರಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು

15.Nishta login method from anju sakaleshapura

16.KRP works

17.Nishta trainng PPT

18.NISHTA Training time table

19.KA -3 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ

20.KA - 1 ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳು

21.KA -2 ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಶಾಲಾ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು

22.NISTHA login method

23.Diksha app login method new

24.ನಿಷ್ಠಾ online ತರಬೇತಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 03-11-2020ರಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ Flow chart

25.ನಿಷ್ಠಾ ಲಾಗಿನ್ ನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರ

26. ನಿಷ್ಠಾ online ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಉರ್ದು/ತೆಲುಗು/ಮರಾಠಿ/ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

26. ನಿಷ್ಠಾ ಕೈಪಿಡಿ

27. ನಿಷ್ಠಾ ತರಬೇತಿಯ ಕಲಿಕಾ ಹಂತಗಳು

28.KA 4 ನಿಷ್ಠಾ ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಂಡರ್ ಸಮನ್ವಯತೆ

29. KA 6 NISHTA ಕಲಾ ಸಮ್ಮಿಳಿತ ಕಲಿಕೆ

30.KA 7 ಶಾಲಾ ಆಧಾರಿತ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ

31.KA 8 ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ‌‌ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರ

32.KA 9 ಗಣಿತದ ಶಿಕ್ಷಣಶಾಸ್ತ್ರ

33.KA 5 ಐಸಿಟಿ ಸಮ್ಮಿಳಿತ ಬೋಧನೆ, ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ

34.KA 10 ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಶಿಕ್ಷಣಶಾಸ್ತ್ರ

35.KA -11 ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರ

36.KA-12 ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರ

37. KA- 13 ಶಾಲಾ ನಾಯಕತ್ವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಗಳು

38.KA - 14 ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳು

39.KA - 15 ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ

40.2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರೇರಣಾ ಪುನಶ್ಚೇತನ ತರಬೇತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ

41.KA -16 ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ

42. KA-17 COVID 19ರ ಸನ್ನಿವೇಶ , ಶಾಲಾಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು

43.KA -18 ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳು CSA,POCSO

44. ಗಣಿತ ಕಲಿಕಾ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ದೀಕ್ಷಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ

45. ನಿಷ್ಠಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 18 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 15- 2- 2021 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ

46. ನಿಷ್ಠಾ ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

47. ನಿಷ್ಠಾ KRP ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

48. ನಿಷ್ಠಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ದಿನಾಂಕ 3 -3- 2021ರ ವರೆಗೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

49.ದಿನಾಂಕ 02-03-2021 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಿ ಎಸ್ ಇ ಆರ್ ಟಿ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಿಷ್ಠಾ ತರಬೇತಿಯ ತರಗತಿ ಅವಲೋಕನ ಮತ್ತು ದೀಕ್ಷಾ ಹಾಗೂ helpdesk ತಂಡದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಂಶಗಳ ಅವಲೋಕನ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿ

50.NISHTA training booklet cover page

51.2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ನಿಷ್ಠಾ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ತರಬೇತಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ ರವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ


11 comments:

 1. Sir please upload nistha training texts.

  ReplyDelete
 2. ಸರ್, ದಯಮಾಡಿ ನಿಷ್ಠ ತರಬೇತಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಪ್
  ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.

  ReplyDelete
 3. Stir ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಸಭೆ 1,2,3,4,5 ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗು ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ

  ReplyDelete
 4. super work sir , great selute great person like you

  ReplyDelete


APP DOWNLOAD HERE

NATIONAL LEADERS

www.nammasarakarishaale.com ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ...