ಶಿಕ್ಷಕ ‌ಮಿತ್ರ Mobile App1.ಶಿಕ್ಷಕ‌‌ ಮಿತ್ರ mobile app ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

2.ಪರಿವರ್ತನಾ Dashboard

3.ಶಿಕ್ಷಣವಾಣಿ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

4.Set your password here

5.ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರ app pictures

6.ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರ App download ಮಾಡಲು‌ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

7.SHIKSHAKA MITRA APP FAQ'S

8.Shikshaka mitra app user manual

9.ಶಿಕ್ಷಕ‌ಮಿತ್ರ online ಸೇವಾಸೌಲಭ್ಯದ ಕುರಿತು

10.ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ-2020 ಶಿಕ್ಷಕರ ಸೇವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇಂದೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

11.ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸೇವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಿತ್ರ EEDS ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

12.ಶಿಕ್ಷಕ‌ ಮಿತ್ರ aap install ಮಾಡಿಕೊಂಡು login ಆಗುವ ವಿಧಾನದ video

13.EEDS ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಮೂನೆಗಳು

4 comments:

  1. It is very very useful to our teachers and officers

    ReplyDelete
  2. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್.

    ReplyDelete
  3. ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇದಿಕೆ.

    ReplyDelete


APP DOWNLOAD HERE

NATIONAL LEADERS

www.nammasarakarishaale.com ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ...