ಶಾಲಾ ವಹಿಗಳು


1.ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ‌ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಒಪ್ಪಿಗೆ / ನಿರಾಕರಣೆ ವಹಿ

2.ಶಿಕ್ಷಕರ ಚಲನ ವಲನ ವಹಿ

3. ಗ್ರಾಮ ಶಿಕ್ಷಣ ‌ವಹಿ

4. ಬಿಸಿಯೂಟದ SMS ನಿರ್ವಹಣಾ ವಹಿ

5. ವರ್ಗಾವಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಅರ್ಜಿ

6. TC ವಿತರಣಾ ವಹಿ

7.ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ ವಹಿ

8.ಓದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

9.ಉಚಿತ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ,ವಿತರಣಾ ವಹಿ

10. ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಯೂಟ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಹಿ

11.TC request letter
2 comments:

  1. ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

    ReplyDelete

APP DOWNLOAD HERE

www.nammasarakarishaale.com